درباره ما

گروه اعزام دانشجو آتیه آفرینان با سالها تجریه و داشتن مجوز رسمی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران بزرگترین موسسه اعزام دانشجو به سوئد و دارای بزرگترین بانک اطلاعات تحصیل در خارج از کشور میباشد اگر تحصیل در خارج از کشور هدف شماست غرور این انتخاب را با ما تجربه کنید.

 

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم 

 

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم

 

دانشگاههای نروژ عموما دارای سطح بالای آموزشی و پژوهشی هستند و تمامی آن ها مورد تایید وزارت علوم ایران می باشند و از نظر سطح آموزشی به سه گروه عالی ، خوب و متوسط طبقه بندی می شوند. کلیه مدارک اخذ شده از دانشگاه های عالی و خوب در کلیه مقاطع بدون شرط ، ارزشیابی و تایید می گردند. گروه سوم دانشگاه های مورد تایید هستند ، لیکن فارغ التحصیلان باید همراه با مدرک تحصیلی خود ، برنامه درسی رشته خود را نیز که به تایید وزارت آموزش نروژ رسیده به کمیسیون مربوط در وزارت علوم تقدیم نمایند. اخذ مدرک دکترا از گروه های اول و دوم توصیه می شود ولی در مورد گروه سوم توصیه نمی گردد.

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی گروه 1 (عالی)

The Norwegian University of Science & Technology (NTNU)                                            www.ntnu.no

The University of Bergen (UiB)                                                                                                   www.uib.no

The University of Oslo (UiO)                                                                                                       www.uio.no

The University of Tromsø (UiT)                                                                                                   www.uit.no

The University of Stavanger (UiS)                                                                                              www.uis.no

Norwegian University of Life Sciences (UMB)                                                                      www.umb.no

The University of Agder (UiA)                                                                                                      www.uia.no

The Oslo School of Architecture and Design (AHO)                                                            www.aho.no

BI - Norwegian School of Management                                                                                     www.bi.no

School of Mission and Theology                                                                                              www.mhs.no

Norwegian School of Economics and Business administration (NHH)                           www.nhh.no

Norwegian School of Sport Sciences (NIH)                                                                             www.nih.no

Norwegian School of Veterinary Science (NVH)                                                                   www.veths.no

Norwegian Acadamy of Music (NMH)                                                                                      www.nmh.no

MF Norwegian School of Theology (MF)                                                                                     www.mf.no

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی گروه 2 (خوب)

 Diakonhjemmet University College                                                                www.diakonhjemmeths.no  

 Forsvarets ingeniørhøgskole                                                                                                       www.mil.no

 Akershus University College                                                                                                      www.hiak.no

 Bergen University College                                                                                                            www.hib.no

 Bodø University College                                                                                                             www.hibo.no

 Buskerud University College                                                                                                      www.hibu.no

 Finmark University College                                                                                                        www.hifm.no

 Gjøvik University College                                                                                                               www.hig.no

 Harstad University College                                                                                                            www.hih.no

 Hedmark University College                                                                                                      www.hihm.no

 Lillehammer University College                                                                                                     www.hil.no

 Molde University College                                                                                                      www.himolde.no

 Narvik University College                                                                                                                www.hin.no

 Nesna University College                                                                                                      www.hinesna.no

 Nord-Trøndelag University College (HiNT)                                                                                  www.hint.no

Oslo University College                                                                                                                   www.hio.no

 Sogn og Fjordane University College                                                                                           www.hisf.no

 Stord/Haugesund University College                                                                                           www.hsh.no

 Sør-Trøndelag University College                                                                                                 www.hist.no

Telemark University College                                                                                                            www.hit.no

 Vestfold University College                                                                                                             www.hive.no

 Volda University College                                                                                                           www.hivolda.no

 Østfold University College                                                                                                               www.hiof.no

 Aalesund University College                                                                                                           www.hials.no

 Bergen National Acadamy of the Arts                                                                                            www.khib.no

 Oslo National Academy of the Arts                                                                                                 www.khio.no

 Krigsskolen                                                                                                                          www.krigsskolen.no

 Royal Norwegian Air Force                                                                                                               www.mil.no

 The Norwegian School of Information Technology                                                                     www.nith.no

 Norwegian Teacher Academy Bachelor- and masterstudies                                                  www.nla.no

 The Norwegian Police University College                                                                                    www.phs.no

 Sámi University College                                                                                                       www.samiskhs.no

 Sjøkrigsskolen                                                                                                                                    www.mil.no

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی گروه 3 (متوسط)

 Ansgar School of Theology and Mission                                                                              www.ansgarhs.no

 Arkivakademiet                                                                                                                         www.riksarkivet.no

 Atlantis medisinske høgskole                                                                                                          www.amh.no

 Baptistenes Teologiske Seminar                                                                                                 www.baptist.no

 Barratt Due Institute of Music                                                                                                   www.barrattude.no

Betanien deaconal university college                                                        ww.betaniensykepleierhogskole.no

Bergen School of Architecture                                                                                 www.bergenarkitektskole.no

Bjørknes College                                                                                                                          www.bjorkens.no

Campus Kristiania                                                                                                           www.campuskritiania.no

Den norske Ballethøyskole                                                                                                                www.dnbn.no

The Norwegian Eurythmy College                                                                                                 www.eurytmi.no

Queen Mauds College                                                                                                                      www.dmmh.no

Encefalon                                                                                                                                       www.encefalon.no

Fjellhaug skoler                                                                                                                                www.fjellhaug.no

Bergen Deaconess University College                                                                        www.utdanningibergen.no

Høgskolen i Staffeldtsgate                                                                                                      www.staffeldtsgate.no

Diakonova University College                                                                                                     www.diakonova.no

The Norwegian College for Agriculture and Rural Development (HLB)                                           www.hlb.no

 Lovisenberg diakonoale høgskole                                                                                                          www.ldh.no

 Gimlekollen School of Journalism and Communication (GSJC)                             www.mediehogskolen.no

 NKI Distance Education                                                                                                                             www.nki.no

NLA - School of Religion, Education and Intercultural studies                                                            www.nla.no

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole                                                                                                          www.gestalt.no

Norsk høgskole for helhetsterapi                                                                                                       www.helhet.no

The Rudolf Steiner University College                                                                                     www.rshoyskolen.no

Skrivekunstakademiet                                                                                                                   www.skrivekunst.no

برای کسب سایر اطلاعات دانشگاه های نروژ با مشاورین آتیه آفرینان تماس حاصل فرمایید.22226777-021